top of page

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem zařízení Santovi pomocníci s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost Santovi pomocníci s.r.o., Chudenická 1054, Praha 10, 102 00, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 10885455 (dále jen Pronajímatel), vydává v souladu s ustanovení §1751 zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro pronájmem setu brýlí na virtuální realitu Oculus (Meta) Quest 2 (dále jen Zařízení) vč. souvisejících služeb (dále jen VOP).

1.2. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a právnickými či fyzickými osobami (dále jen Nájemci) při pronájmu zařízení se řídí  těmito VOP.

1.3. Tyto VOP se stávají součástí každé objednávky udělané po telefonické domluvě, e-mailové objednávce či přes objednávkový formulář na webových stránkách www.vrrelax.cz (dále jen Smlouva) a určují část jejího obsahu, nestanoví-li se jinak a jsou k dispozici na webových stránkách uvedených výše. Odchylná úprava ve Smlouvě má před zněním těchto VOP přednost.

 

2. DEFINICE

2.1. Mimo výrazů definovaných na jiných místech těchto VOP, definice a jiná ustanovení tohoto článku 2 se uplatní v celých VOP:

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; Zařízení znamená VR headset, který je předmětem Smlouvy a jehož specifikace je uvedena na webových stránkách www.vrrelax.cz; Smlouva znamená objednávku Zařízení uzavřenou mezi Pronajímatelem a Nájemcem dle článku 3 těchto VOP; a Strana znamená smluvní stranu Smlouvy.

2.2. Nadpisy v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení těchto VOP.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY (OBJEDNÁVKY)

3.1. Na základě objednávky Nájemcem, zašle Pronajímatel Nájemci potvrzení objednávky, které Nájemce specifikoval v objednávkovém formuláři - bude obsahovat zejména specifikaci Nájemce, Zařízení, doručení a dobu nájmu, výši nájemného a dalších plateb řeší Pronajímatel (doprava, manipulace).

3.2. Jestliže Nájemce v reakci na návrh dle článku 3.1 nezašle pronajímateli vlastní odlišný návrh na uzavření Smlouvy, má se za to, že k přijetí návrhu Pronajímatele došlo zaplacením objednávky. Obsah návrhu Pronajímatele se stává součástí Smlouvy. Pro účely tohoto odstavce se za odlišný návrh považuje návrh obsahující jakékoliv dodatky či odchylky oproti původnímu návrhu Pronajímatele, byť by podstatně neměnily jeho podmínky. Ustanovení §1740 odst. 3 věta první Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4. NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Nájemce je povinen zaplatit nájemné v plné výši dle Smlouvy předem. Doprava je Nájemci účtována zvlášť, přičemž dny přepravy se nepočítají jako dny pronájmu. 

4.2. Pokud nebude Zařízení vráceno do 18.00 hodin stanoveného pracovního dne, bude další den (den vrácení zařízení) účtován jako den pronájmu.

4.3. Faktury (daňové doklady) budou předány/zaslány Nájemci před převzetím zařízení, po úhradě se objednávka realizuje. V případě nájmu v trvání více než 10 dnů budou faktury vystavovány vždy po 10 dnech nájmu a po ukončení nájmu. Splatnost faktur je okamžitá, není-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem dohodnuto jinak.

4.4. Veškeré částky, které mají být dle VOP či Smlouvy hrazeny Nájemcem jsou vyjádřeny vč. DPH.

4.5. Bez ohledu na odstavec 4.3 je Provozovatel oprávněn vyžadovat platbu před předáním Zařízení Nájemci.

4.6. V případě prodlení s úhradou faktury sjednávají Provozovatel a Nájemce smluvní úrok z prodlení ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

4.7. Bude-li Nájemce v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. Způsobí-li Nájemce prodlevu v přepravě Zařízení na základě špatných nebo chybějících údajů, hradí Pronajímateli sankci za úhradu škody a to ve výši 1.000,- Kč za každý den a za každé Zařízení.

4.9. Pokud si Nájemce nestihne včas vyzvednout od Přepravce Zařízení, nenáleží mu náhrada ve formě prodloužení nájmu Zařízení.

4.10. Pokud Přepravce nedoručí Zařízení v daném termínu, Pronajímatel se zavazuje Nájemci nahradit tuto prodlevu prodloužením nájmu nebo dohodnutím jiného na náklady Pronajímatele.

 

5. VZNIK, ZMĚNA A UKONČENÍ NÁJMU

5.1. Nájemní vztah vzniká dnem dle Smlouvy, jinak dnem, kdy Nájemce provede platbu za pronájem Zařízení.

5.2. Pronajímatel a Nájemce, popřípadě jimi pověřené osoby, potvrdí stav vybavení.

5.2. Pronajímatel a Nájemce, popřípadě jimi pověřené osoby, potvrdí stav vybavení Zařízení a časové údaje o převzetí a vrácení podpisem protokolu o předání Zařízení.

5.3. O případném prodloužení či zkrácení nájmu Zařízení je třeba vyrozumět Pronajímatele alespoň dva dny přede dnem, kdy má nájem skončit, respektive kdy je navrhováno jeho skončení.

5.4. Stornování objednávky je možno provést jen do 12.00 hod. pracovního dne, který předchází dni pronájmu a musí být provedeno telefonicky.

5.5. Nájemce je povinen vrátit Zařízení v termínu a na místě dle Smlouvy.

5.6. Dodání/vyzvednutí Zařízení se uskuteční buď na provozovně VR Relax, Masarykova 188, Teplice 415 01 (dále jen Provozovna) nebo kurýrem dopravní společnosti. Nájemce je povinen předat Zařízení kurýrovi či na Provozovnu.

5.7. Nájem končí předáním Zařízení zpět Pronajímateli / kurýrovi. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli nepoškozené Zařízení včetně veškerého příslušenství. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody či chybějícího vybavení v plné výši dle aktuálního ceníku.

5.8. Doba nájmu je stanovena v objednávce služby a po domluvě s Pronajímatelem lze dle možností prodloužit.

 

6. POVINNOSTI STRAN

6.1. Pronajímatel je povinen předat Zařízení Nájemci v řádném technickém stavu, v termínu a na místě dle Smlouvy.

6.2. Při pronájmu Zařízení je Nájemce povinen zajistit, aby Zařízení bylo používáno v souladu s návodem k obsluze.

6.3. Zařízení je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému je určeno.

6.4. Nájemce je povinen dodržovat pokyny uvedené na www.vrrelax.cz.

6.5. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného svolení Pronajímatele dát Zařízení do podnájmu třetí osobě.

6.6. Nájemce je povinen udržovat Zařízení v provozuschopném stavu, zejména jej chránit před znečištěním, poškozením, nadměrným opotřebením, odcizením či zničením. Okamžikem převzetí Zařízení Nájemcem nebo jím pověřenou osobou přechází odpovědnost za Zařízení na Nájemce. V případě poškození bude Zařízení opraveno na náklady Nájemce.

6.7. Nájemce je povinen bezodkladně vyrozumět Pronajímatele o závadách Zařízení, přičemž je v takovém případě povinen zdržet se dalšího používání Zařízení a bez souhlasu Pronajímatele rovněž provádění jakýchkoliv oprav Zařízení. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit kompenzaci nebo výměnu Zařízení za jiné, pokud byla závada na straně Pronajímatele. Veškeré náklady s opravou spojené hradí Nájemce, vyjma případů, kdy závada prokazatelně nebyla způsobena z důvodů na straně Nájemce. V případě pochybností, zda byla závada způsobena z důvodů na straně Nájemce, rozhoduje stanovisko Pronajímatele.

6.8. V případě poškození Zařízení je Nájemce povinen uhradit opravu a v případě jeho ztráty je povinen uhradit Zařízení nové. Nájemce je povinen Zařízení používat a uschovávat na bezpečném a suchém místě. Odcizení Zařízení je Nájemce povinen nahlásit Pronajímateli a Policii ČR. Pro případ odcizení či poškození Zařízení je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli veškerou škodu, která Pronajímateli v souvislosti s tím vznikne.

6.9. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené používáním.

6.10. Nájemce odpovídá i za škody způsobené na Zařízení v důsledku jednání třetích osob či v důsledku události nezávisející na vůli Nájemce a je povinen takovou škodu Pronajímateli nahradit v plné výši. Tím není dotčeno právo Nájemce uplatňovat své nároky na náhradu škody vůči třetím osobám.

6.11. Náklady na opravu škody na Zařízení (vyjma opravy škody, za kterou Nájemce dle Smlouvy neodpovídá) je Pronajímatel oprávněn vyúčtovat Nájemci fakturou vystavenou po provedení opravy, se splatností 7 dnů od jejího vystavení. Nájemce se zavazuje částku dle této faktury Pronajímateli ve lhůtě splatnosti uhradit.

 

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1. Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Nájemce podstatným způsobem poruší některou ze svých povinností dle těchto VOP či Smlouvy, zejména bude-li v prodlení nejméně 1 den s navrácením Zařízení, při pronájmu přestane komunikovat, nebo odmítne navrátit Zařízení. Tímto vzniká Pronajímateli možnost kontaktovat Policii ČR a oznámit toto jako trestný čin krádeže.

7.2. Nájemce je povinen Zařízení vydat bezodkladně poté, kdy je Smlouva ukončena Pronajímateli dle ustanovení odstavce 5.6 těchto VOP. V případě porušení povinnosti stanovené tímto článkem 7.2 je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku stanoveného pronájmu za Zařízení.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

8.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2021

8.3. Při venkovních a vnitřních akcí nezodpovídá Pronajímatel za úrazy, které se stanou během hraní. 

bottom of page